"എല്ലാവർക്കും തരാം.... ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്." - മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്.