എട്ട് വയസ്സുള്ള ദ്യുതി വരെ യുഐ വരക്കാൻ തുടങ്ങി. വേറെ സ്പെഷലൈസേഷൻ നോക്കണം, ഇത് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷ്യനാണ്.