ഈശ്വരാ....

നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്.. മരഭൂതമേ!