ആരതി എന്ന വൈസ് ചെയർമാൻ കാന്റിഡേറ്റിന്റെ ക്ലിപ്പാർട്ടിൽ‌ തട്ടം ഇടീക്കാതെ എം എസ്‌ എഫ് അവരുടെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിനു ഉദാഹരണം‌ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 🙏