ആന മാത്രമല്ല, ആനക്ക് ടിബറ്റ്യൻ ദിവ്യ മന്ത്ര ഫ്ലാഗും ഉണ്ട്. പരസ്യത്തിലെ പോത്തേട്ടൻ ബ്രില്യൻസ്. #ബജാജ്ഡോമിനേറ്റർ