ആധാർ ആക്ടിനു വിപരീതമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആധാർ നമ്പർ പത്രത്തിൽ അടിച്ച് ആഘോഷിച്ച മാതൃഭൂമിക്ക് എത്ര ലൈക്കെന്റെ കൂട്ടുകാരേ!