അതിനിടെ "ദിലീപ് വാര്യരുടെ" കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്!